Hranice státní

Číslo znaku: 2.01
dle ČSN 01 3411

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh hranice, především její lomové body, tedy hraniční kameny.


Kategorie:
Hranice

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k vymezení jednotlivých států, v terénu je nejčastěji vyznačena hraničními kameny a označena výstražnou cedulí.

Zakreslení do mapy

Znak se vloží mezi zaměřené body. Pokud se průběh státní hranice shoduje s průběhem hranic vlastnických, užívacích nebo druhů pozemků, mají přednost tyto druhy hranic a hranice státní se kreslí jen ve význačných lomech a tam, kde by mohl být její průběh nejasný. Kreslí se vždy min. jeden článek značky (jedna čárka a jedna tečka).


Řešení v katastru nemovitostí ČR

Kreslí se ve všech dokumentacích. Umísťuje se především u trojmezí a u hlavních lomových bodů.

Řešení v katastri nehnuteľností SR

Kreslí se ve všech dokumentacích.