Hřbitov

Číslo znaku: 3.15
dle ČSN 01 3411

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku, především její lomové body.


Kategorie:
Druhy pozemků a způsoby užívání

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Pietní místo pro pohřbívání mrtvých a uchovávání jejich ostatků. Součástí prostoru hřbitova jsou hroby, hrobky, kolumbária ("urnové zdi"), zeleň či cesty.

Zakreslení do mapy

Do středu zaměřeného obvodu se umístí znak, pokud je oblast rozlehlá, může se znak umístit vícekrát. U parcel do jejichž obvodu by se znak nevešel se umístí znak vedle této parcely a opatří se šipkou.


Řešení v katastru nemovitostí ČR

Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo.

Řešení v katastri nehnuteľností SR

Kreslí se ve všech dokumentacích.