Přehled objektů

Nalezeno 120 záznamů.

Vyhledávání

Body bodových polí a ostatní body

Bod české státní nivelační sítě
Bod osazený kovovou trubkou
Lomový bod vlastnické nebo užívací hranice
Mezník na vlastnické hranici
Pomocný měřický bod
Trigonometrický bod

Dopravní síť a dopravní zařízení

Dopravní značka
Dopravník
Mechanické závory
Místní tabule
Osa železničních kolejí normálního rozchodu
Pozemní lanová dráha
Staničník
Světelné návěstidlo
Světelné signalizační zařízení - semafor
Svodidlo
Visutá lanová dráha
Výměník výhybky
Výstražný kříž a světelné zařízení - železniční
Výstražný majáček
Zábradlí
Zarážedlo
Zastávka veřejné dopravy

Druhy pozemků a způsoby užívání

Hřbitov
Chmelnice
Jednotlivý strom
Lesní půda bez rozlišení druhu
Lesní půda s jehličnatým porostem
Lesní půda s kosodřevinou
Lesní půda s křovinatým porostem
Lesní půda s listnatým porostem
Louka
Nemovitá kulturní památka
Neplodná půda
Orná půda
Ovocný sad
Park, okrasná zahrada
Pastvina
Rákosí
Vinice
Zahrada

Hornická a těžební zařízení, stavební sondáž

Lom
Trvale vystrojený vrt

Hranice

Drátěný plot
Dřevěný plot
Hranice chráněného území
Hranice krajská
Hranice mezi ČR a SR
Hranice okresní
Hranice shora neviditelná
Hranice státní
Hranice vlastnická, druhu pozemku
Ohradní zeď
Živý plot

Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Betonový stožár
Dřevěný stožár
Elektrárna
Hydrant nadzemní
Hydrant podzemní
Kanalizační šachta
Kontrolní měřící vývod napěťový zemní
Nástěnná konzole
Odfukovací trubka
Osa nadzemního vedení
Osa podzemního vedení
Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku
Primární teplovodní rozvod
Příhradový stožár
Rozdělovací skříň venkovního silového vedení
Rozhlasový reproduktor na stožáru
Sekundární rozvod tepla
Spínací stanice
Stožár vysílací nebo retranslační stanice
Šoupátko - plynovodní
Šoupátko - vodovodní
Telefonní budka - volně stojící
Transformační stanice
Venkovní hodiny na objektu
Venkovní hodiny na stožáru
Venkovní silové vedení nízkého napětí - NN
Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - V
Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN
Venkovní svítidlo na objektu
Venkovní svítidlo na stožáru
Vodovodní potrubí užitkové vody
Vpusť

Stavební objekty

Billboard - trvalý propagační objekt
Boží muka (předmět malého rozsahu)
Budova dřevěná
Budova podchodná - část
Budova zděná
Kostel
Lávka, most
Mostní váha
Nádvoří, dvůr
Průmět okraje střešního pláště
Schodiště - v nesjízdné ulici
Schody - vstup do stavebního objektu
Socha
Střed předmětu malého rozsahu
Svislá opěrná zeď
Synagoga
Trvalý propagační objekt
Vjezd na oplocený pozemek
Výdejní stojan pohonných hmot
Vysoký komín
Výtah v chodníku
Zpevněný a upravený svah
Zvonice

Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Fontána
Pramen
Přístaviště
Studna
Suchý příkop
Vodní nádrž
Vodní tok
Vodočet
Vodojem

Výškopis

Otvor jeskyně
Skály